Użytek ekologiczny „Naroczycki Łęg”

Użytek ekologiczny „Naroczycki Łęg”

 

„Naroczycki Łęg” jest użytkiem ekologicznym o powierzchni 186,97 ha. Został powołany uchwałą nr XXXV/265/98 Rady Gminy Rudna z 28.04.1998 r. Jego celem jest ochrona znacznego obszaru doliny Odry poddawanego naturalnemu rytmowi okresowych wylewów rzeki z niemal pierwotnym krajobrazem rzecznym - łąki zalewowe, wikliniska, łęgi, starorzecza, skarpa doliny. Położony jest we wschodniej części Gminy Rudna. Obejmuje swym zasięgiem obszar starorzeczy w rejonie Naroczyc i Chobieni.

Teren „Naroczyckiego Łęgu” porośnięty jest cenną i rzadko spotykaną roślinnością, typową dla terenów zalewowych. Celem użytku jest ochrona łąk zalewowych oraz lasu z łęgami wierzbowo-topolowymi oraz jesionowo-wiązowymi. Obszar jaki jest zajęty przez użytek w 50% to zbiorowiska łąkowo bagienne,35% stanowią zbiorowiska krzewiaste, 15% pokryte są przez drzewostan leśny.

Na terenie użytku występują liczne gatunki ptaków wodno-błotnych oraz rzadkich zwierząt. Występuje tutaj aż 39 gatunków ptaków, a 28 z nich zakłada tutaj swoje gniazda. Jest to m.in.: łabędź niemy oraz krzykliwy, bąk, bocian czarny, gęsi i kaczki. W lesie topolowym ma swoje gniazdo orzeł biały.

Ciekawostką dla „Naroczyckiego Łęgu” jest, nietypowe dla tego typu terenów, skupisko dzikich grusz, wśród których 74 stare drzewa uznane zostały pomnikami przyrody. W południowo-wschodniej części użytku rośnie ogromna grusza pospolita o obwodzie 260 cm. Jest jednym z najstarszych okazów tego gatunku, uznana za najcenniejszą w kraju.

opr. Małgorzata Biadala

Źródła:
Gmina Rudna – Folder informacyjny, Rudna
Rudna. Ilustrowana Monografia Gminy, praca zbiorowa pod red. Stanisława Tokarczuka, Lubin 2010
http://web.pertus.com.pl/~ewarobak/leg.html
http:/www.pijo.pl/nleg.html
http://www.szlakodry.pl/?strona=21