Ścieżka przyrodnicza „Krajobrazy Nadodrzańskie – Orsk”

Ścieżka przyrodnicza „Krajobrazy Nadodrzańskie – Orsk”

 

Trasa ścieżki wiedzie przez obszar Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie”. Rozpoczyna się w miejscowości Orsk, obok Ośrodka Kultury i Sportu, wiedzie – początkowo drogą, mijając Kanał Południowy – do miejscowości Dębinki, idąc dalej docieramy do wałów przeciwpowodziowych i koryta Odry, skąd ścieżka zawraca do miejscowości Orsk. Na trasie ścieżki zlokalizowanych jest 12 stanowisk obserwacyjnych, ścieżka jest oznakowana znakiem zielonego ukośnego pasa na białym tle. Długość ścieżki wynosi 8 km. Pokonując trasę mamy okazję podziwiać starorzecza doliny Odry z bogatą ornitofauną i rzadkimi roślinami. Zobaczyć możemy np. kotewkę, orzech wodny czy grzybień biały. Podczas wędrówki po ścieżce zapoznajemy się z ekosystemem lasów nadodrzańskich, chronionymi roślinami, mamy tez wiele okazji do obserwacji różnych gatunków ptaków.

Na ścieżce warto zwrócić uwagę na:
- gniazda bociana białego – ptaka wilgotnych łąk (stanowisko obserwacyjne 1),
- roślinność wolno płynącego cieku (jaskry wodne, rzęśle), godowiska rzekotki, grzebiuszki i kumaka (stanowisko obserwacyjne 2),
- roślinność wodną i bagienną na starorzeczach bez przepływu - trzcinowiska, manna, mozga, turzyce (stanowisko obserwacyjne 3),
- ptaki środowisk wodno-błotnych: bączek, wodnik, łyska, błotniak stawowy, trzciniak, rokitniczka, potrzos (stanowisko obserwacyjne 4),
- ptaki wodno-błotne starorzecza pod Dębnikami: kokoszka, łyska, bąk, brzęczka, perkozek, zimorodek, strumieniówka, świerszczak (stanowisko obserwacyjne 5),
- tendencje dynamiczne lasów liściastych w międzywalu - udział lipy drobnolistnej, klonu polnego, wiązu pospolitego (stanowisko obserwacyjne 6),
- krajobraz łąk i zadrzewień w międzywalu Odry na niżej położonych terenach (stanowisko obserwacyjne 7),
- układ strefowy roślinności błotnej, bagiennej i wodnej charakterystyczny dla międzywala środkowej Odry, szuwary wysokoturzycowe, szuwary właściwe, pneuston (stanowisko obserwacyjne 8),
- zbiorowisko roślin wodnych z udziałem salwinii pływającej, pływacza zwyczajnego, spirodeli, rzęsy drobnej i trójrowkowej, żabiścieku pływającego otoczone zaroślami wierzby łozy (stanowisko obserwacyjne 9),
- zbiorowiska roślin wodnych z udziałem kotewki wodnej, grzybienia białego, grążela żółtego i wywłóczników na największym starorzeczu w pobliżu przysiółka Dębniki (stanowisko obserwacyjne 10),
- ugrupowania ptaków krajobrazu rolniczego: przepiórka, kuropatwa, skowronek, pliszka żółta, gąsiorek, srokosz, potrzeszcz, ortolan, trznadel (stanowisko obserwacyjne 11),
- struktura i funkcja zabudowy technicznej koryta Odry – oznakowanie żeglugi, ostrogi, narzut kamienny (stanowisko obserwacyjne 12).

opr. Piotr Bieruta

Źródło informacji: A. Chlebowski, I. Krukowska – Szopa, A. Szlachetka, A. Zawadka, Ścieżka przyrodnicza „Krajobrazy Nadodrzańskie – Chełm”, Rudna 1996.